МАТЕМАТИК-ФИЗИКИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ 6-Р АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН МЭДЭЭ