ХИМИ-БИОЛОГИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ 10-Р АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН МЭДЭЭ