ХИМИ-БИОЛОГИЙН ГҮНЗГИЙРҮҮЛСЭН СУРГАЛТТАЙ 8-Р АНГИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ДҮН МЭДЭЭ